ĐOÀN THANH NIÊN

ĐOÀN THANH NIÊN
Cập nhật: 13/01/2010 17:27 (GMT +7)

 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  NGHỀ GIA LAI

I.GIỚI THIỆU CHUNG

A. Lịch sử hình thành

Tiền thân của Đoàn trường Trung cấp nghề Gia Lai là Đoàn trường dạy nghề công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Từ ngày 23/01/2007 Đoàn trường dạy nghề Gia lai chuyển thành Đoàn trường Trung cấp nghề Gia Lai.

Thừa kế và phát huy những truyền thống quý báu của các thế hệ thanh niên đi trước, các học sinh sinh viên Trường Trung cấp nghề Gia Lai từ những hoạt động mang tính nhỏ lẽ đã kết nối thành một tổ chức thống nhất dưới sự chỉ đạo của Chi bộ và sự phối hợp chặc chẽ của Ban giám hiệu nhà trường và các đoàn thể khác trong nhà trường. Từ đó cho đến nay cứ mỗi năm từng lớp học sinh, sinh viên tìm đến với Đoàn, được sự lãnh đạo của Đoàn trường giúp cho lớp thanh niên, đoàn viên phát huy hết tài năng và trở thành những đoàn viên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH,  thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh.

Với những đóng góp và tinh thần tiên phong của đoàn viên, thanh niên, của đội ngũ cán bộ đoàn. Đoàn Trường Trung cấp nghề Gia Lai đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Đoàn cấp trên, Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khác.

B .    CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cơ cấu tổ chức của Đoàn Trường Trung cấp nghề Gia Lai bao gồm: Ban Chấp hành Đoàn Trường và các Chi đoàn trực thuộc:

1. Ban Chấp hành Đoàn Trường: Gồm  15 đồng chí; Trong đó 1 Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư,  02 đồng chí Ủy viên Thường vụ và 10 đ/c là uỷ viên BCH được cơ cấu từ các khoa nghề, tổ bộ môn chung để thuận lợi trong việc chỉ đạo các hoạt động của Đoàn trường.

2. Đoàn Cơ sở  trược thuộc Đoàn Trường: 54 chi đoàn (gồm các chi đoàn học sinh và chi đoàn giáo viên)

            

    

            BAN CHẤP HÀNH:  Bí thư: Phạm Anh Tiến

                                                Phó bí thư thường trực: Đinh Trung Tẩn

                                               Phó bí thư : Bùi Đức Dũng                                                      

                                               Uỷ viên BTV: Vũ Thị Hồng Mến

  Số Đoàn viên của Đoàn Trường đang quản lý hiện nay là hơn 620 đoàn viên. C. Chức năng, nhiệm vụ

 1. Chức năng:

Bước vào thời kỳ mới, Đoàn trường tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của trường, thực hiện tốt chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Ñoaøn laø ñoäi döï bò tin caäy cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, laø ñoäi quaân xung kích caùch maïng.

– Ñoaøn laø tröôøng hoïc XHCN cuûa thanh nieân.

– Ñoaøn laø ngöôøi ñaïi dieän chaêm lo vaø baûo veä quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa tuoåi treû.

– Ñoaøn laø ngöôøi phuï traùch Ñoäi Thieáu nieân Tieàn phong Hoà Chí Minh.

    2. Nhiệm vụ:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác Giáo dục – Chính trị – Tư tưởng trong Đoàn viên – Thanh niên –HSSV với phương châm “Đoàn kết, yêu nước, giỏi nghề”.

2. Khai thác mọi nguồn lực xã hội, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ tích cực Đoàn viên – Thanh niên – học sinh sinh viên tích cực trong rèn luyện, học tập, phương châm “vững lý thuyết, giỏi tay nghề”, thường xuyên tự nâng cao trình trình độ, kiến thức, đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Nâng cao phong trào học sinh sinh viên tình nguyện bằng những phong trào thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của đoàn cấp trên và Nhà trường đề ra.

4. Làm tốt công tác tổ chức và xây dựng Đoàn: Chú trọng hoạt động chi đoàn chất lượng đoàn viên.

5. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm trên thì Đoàn trường Trung cấp nghề Gia Lai còn thực hiện tốt 3 nhiệm vụ sau:

·         Đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh thiếu niên.

·         Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương đơn vị.

·         Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng đoàn, tích cực xây dựng cơ sở đoàn, hội, đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

II. Liên Lạc:

1.      Đoàn thanh niên Trường Trung cấp nghề Gia Lai.

2.      Điện thoại: 0593825001.113

3.      Fax: 0593.867739

4.      Email: doantruongtcngialai@gmail.com

 

                                                     ĐOÀN THANH NIÊN

 

I. Công tác giáo dục:

Thực hiện sự chỉ đạo của Chi ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn trường Trung cấp nghề Gia Lai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác giáo dục chính  trị tư tưởng trong đoàn viên – thanh niên theo phương châm của đoàn trường “Rèn đức, luyện tài, ngày mai lập nghiệp”.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đoàn trường tiếp tục thực hiện thường xuyên, đúng đối tượng đúng nội dung theo tinh thần Nghị quyết của đại hội đoàn đề ra và của Ban thường vụ đoàn trường “về việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục”.

 1. Giáo dục chính trị tư tưởng:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chiến lược phát triển của nhà trường làm cho đoàn viên, sinh viên học sinh nhận thức được xu thế của đất nước, của  nhà trường; nhận thức những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; góp phần cũng cố lòng tin, lý tưởng. Xây dựng và nâng cao ý thức trách nhiệm, được thể hiện bằng những hành động đúng đắn, tích cực trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, Đoàn trường Trung cấp nghề Gia Lai nhiệm kỳ 2009-2012 đã:

 1.  
  • Phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền nội dung nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đoàn thông qua nhiều hình thức phong phú như: Các buổi sinh hoạt chính trị toàn trường, buổi họp chi đoàn và liên chi đoàn…
  • Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn.
  • Đoàn trường và các chi đoàn thường xuyên tổ chức các diễn đàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa đoàn viên, sinh viên học sinh với lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp đoàn thể để tiếp nhận những thông tin, ý kiến nguyện vọng, suy nghĩ của sinh viên học sinh.
  • Tổ chức các hình thức: giao lưu văn hóa, thi tìm hiểu, sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn 20/11, 22/12, 09/01, 03/02, 26/3, 30/4, 19/5…
  • Tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Giáo dục truyền thống:

·         Duy trì các hoạt động giáo dục tinh thần yêu nước và lòng tự hòa dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Đoàn nhân các ngày lễ lớn trong năm, kết hợp giáo dục truyền thống với tham quan, thăm các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng, đến với bảo tàng.

·         Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa phụng dưỡng mẹ Việt nam anh hùng, các gia đình chính sách.

·         Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . 

3. Giáo dục đạo đức lối sống:

·         Tăng cường tuyên truyền, thực hiện hiệu quả cuộc vận động của nhà trường và Đoàn cấp trên.

·         Tổ chức hội thi “học sinh giỏi nghề’ cấp trường, cấp tỉnh và tiến đến hội thi “Học sinh giỏi nghề” toàn quốc.

·         Tăng cường công tác giáo dục ý thức để mỗi cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện bản thân, trở thành người đi đầu tiên phong trong mọi hoạt động, là cầu nối giữa đoàn viên với các cấp ủy Đảng, nhà trường và Đoàn cấp trên.

4. Giáo dục pháp luật:

·         Tuyên truyền các bộ luật như Luật lao động, Luật an toàn giao thông ….thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi.

·         Vận động đoàn viên – thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy – quy chế của nhà trường.

II. Nội dung và các chương trình hành động

 1. Chương trình “Vì sự phát triển của thanh niên , sinh viên học sinh”

            Mục tiêu

·         Phát huy mọi nguồn lực xã hội đồng thời khơi sức thanh niên tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp ngày càng đa dạng của sinh viên học sinh. Góp phần tạo điều kiện, môi trường để sinh viên học sinh giúp nhau cùng vươn lên phát triển toàn diện.

·         Giúp cho sinh viên học sinh nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học và chủ động trong quá trình học tập.

            Biện pháp thực hiện

·         Học tập và nghiên cứu khoa học

o   Khuyến khích các chi đoàn tự tổ chức học nhóm, phong trào tím đọc sách ở thư viện…vận động sinh viên học sinh tham gia các hoạt động khoa học của khoa và chi đoàn.

o   Đẩy mạnh các hoạt động gắn với học tập thực tiễn như: tham quan các nhà máy, các công ty, xí nghiệp.

o   Phối hợp với các phòng khoa trong nhà trường tham mưu cho lãnh đạo trường thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đoàn trường đề ra và các cuộc vận động của Đoàn cấp trên

 

·         Hoạt động văn hóa văn nghệ – Thể dục thể thao

o   Tổ chức các đợt hội diễn, hội thao vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thể lực cho HSSV tạo ra động lực trong học tập và nghiên cứu khoa học.

o   Chỉ đạo các chi đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa chi đoàn thuộc đoàn trường và đoàn bạn.

o   Phân công một đồng chí giáo viên duy trì và phát triến đội văn nghệ trường để phục vụ các hoạt động của Đoàn và nhà trường.

 

 1. Chương trình “ Xung kích vì Tổ quôc, vì cuộc sống cộng đồng”

      a. Mục tiêu

·          Phát huy tinh thần tình nguyện, tinh thần xung kích sang tạo, sức trẻ và lòng khát khao cống hiến của HS-SV.

·         Tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng, phát triển của nhà trường qua đó góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, cộng đồng.

      b. Biện pháp thực hiện

·         Tiếp tục củng cố và phát triển đội TNXK tham gia vào các hoạt động của Đoàn trường.

·         Tổ chức các đợt hiến máu nhân đạo hàng năm.

·         Tổ chức cho học sinh ký cam kết 3 không (không sử dụng, không tang trữ, không vận chuyển các chất ma túy)

 

                  III. Công tác xây dựng đoàn và tập hợp thanh niên

                  1. Công tác tập hợp HSSV

Mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình tập hợp HSSV Hội liên hiệp thanh niên nhà trường.

  Quán triệt các chi đoàn thực hiện tốt công tác phát triển đoàn.

  Coi trọng công tác vận động HSSV dân tộc, tôn giáo đến với tổ chức Đoàn, Hội.

                  2. Xây dựng đoàn về tư tưởng chính trị

Tăng cường các phương tiện thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đoàn đến từng chi đoàn, đoàn viên.

Tiếp tục tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị, khai thác các bản tin trong Đoàn, các tài liệu tuyên truyền của Đoàn để phục vụ cho sinh hoạt chi đoàn.

Nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng trong đoàn viên –SVHS khơi dậy tính tích cực và năng lực vốn có của SVHS, hướng các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền của Đoàn bằng nhiều hình thức: thi tìm hiểu, hái hoa dân chủ…

                 

                  3. Xây dựng đoàn về tổ chức

                  3.1. Công tác đoàn viên

·         Làm tốt công tác tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đoàn, chú trọng phân tích chất lượng đoàn viên.

·         Công tác phát triển đoàn viên thực hiện đúng quy trình và đảm bảo chất lượng không chạy theo số lượng.

·         Tiếp tục thực hiện cuộc vận động rèn luyện nâng cao chất lượng đoàn viên, đẩy mạnh chương trình rèn luyện đoàn viên về nhận thức và hành động.

                  3.2. Công tác chi đoàn

·         Tiếp tục duy trì và quyết tâm xây dựng các chi đoàn vũng mạnh. Đoàn trường vững mạnh xuất sắc.

·         Tiếp tục cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn giáo viên. Xây dựng quy chế hoạt động cho chi đoàn giáo viên để có thể hỗ trợ hiệu quả nhất cho phong trào học sinh sinh viên.

·         Chỉ đạo hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn phù hợp. Chú trọng chất lượng chính trị trong sinh hoạt chi đoàn, hướng dẫn chi đoàn sinh hoạt tốt các đợt sinh hoạt chủ điểm

                         3.3. Công tác cán bộ

·          Nắm chắc đội ngũ cán bộ đoàn trong trường, thường xuyên đánh giá đội ngũ cán bộ đoàn để có kế hoạch tập huấn đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn cho tổ chức đoàn.

·         Chủ động tổ chức các lớp tập huấn cán bộ đoàn, đặc biệt là Bí thư chi đoàn nhằm bồi dưỡng năng lực hoạt động thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên.

·         Phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ là giáo viên trẻ cho công tác học tập, nghiên cứu lhoa học của đoàn viên – HSSV.

·         Tham mưu với Chi ủy – Ban Giám hiệu nhà trường một số chế độ dành cho cán bộ đoàn.

                        3.4. Công tác kiểm tra:

                  Phân công 03 đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường phụ trách công tác kiểm tra. Công tác kiểm tra bao gồm các nội dung:Kiểm tra thực hiện Điều lệ Đoàn, công tác quản lý đoàn viên và việc thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác hàng năm.

                  4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng

·         Duy trì và tổ chức hoạt động giáo dục tư tưởng, lấy đảng viên còn trong độ tuổi sinh hoạt đoàn làm nòng cốt trong hoạt động, bồi dưỡng về nhận thức và lý tưởng cách mạng cho đoàn viên ưu tú, làm cơ sở để giới thiệu cho Chi bộ Đảng bồi dưỡng, kết nạp .

·         Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy đảng những vấn đề về công tác thanh niên, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng.

·         Làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho đoàn viên ưu tú tiếp tục rèn luyện để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng; nhất là đoàn viên học sinh.

·         Thông qua hoạt động thực tiễn, phát hiện và giới thiệu những đoàn viên xuất sắc học lớp đối  tượng Đảng.

                  IV. Công tác chỉ đạo:

·         Tranh thủ sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của chi ủy, Ban giám hiệu và Đoàn cấp trên.

·         Cụ thể hóa và vận dụng chương trình công tác đoàn, đạt hiệu quả cao nhất, phát huy tối đa vai trò của Ban chấp hành chi đoàn các lớp trong việc lãnh  đạo, quản lý, làm cầu nối thông tin và tổ chức các hoạt động của chi đoàn.

·         Làm tốt công tác báo cáo định kỳ cho chi ủy, Ban Giám hiệu và đoàn cấp trên.

                  V. Công trình thanh niên:

·         Thực hiện công trình thanh niên cấp trường:

          Vận động ĐVTN, học sinh sinh viên và các tổ chức khác tham gia đóng góp ủng hộ cho HSSV nghèo, vượt khó học giỏi.

          Phát động phong trào ngày thứ 7, chủ nhật tình nguyện để tập hợp và vận động đoàn viên – thanh niên thực hiện tốt các công trình thanh niên do đoàn trường phát động .

 

 

 

 • admin (Theo TỔ QUẢN TRỊ MẠNG)
 • In trang này  
  Tạo bản in  
  Gửi qua Email  
  Gửi phản hồi
  CÁC TIN KHÁC
  TKB TRONG GIỜ THỰC HIỆN TỪ 11.07 – 16.07.2016 (16/06/2016)
  PHÒNG ĐÀO TẠO (09/06/2016)
  TKB CÁC LỚP CHÍNH QUY TỪ 06/6 – 11/62016 (04/06/2016)
  TKB NGOÀI GIỜ THỰC HIỆN TỪ 04.06 – 05.06.2016 (02/06/2016)
  DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (31/05/2016)
  NHU CẦU LAO ĐỘNG (28/05/2016)
  Chức năng – Nhiệm vụ – Nhân sự (27/05/2016)
  TKB CÁC LỚP CHÍNH QUY THỰC HIỆN TỪ 30.05 – 04.06.2016 (27/05/2016)
  DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM (26/05/2016)
  DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN (26/05/2016)
  Lên đầu trang