DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
Cập nhật: 26/05/2016 20:23 (GMT +7)

 

TT

 

Họ tên

 

Năm sinh

 

Trình độ chuyên môn

 

Chức danh

 

Số điện thoại 

 (Gmail)

1

Trương Thị Hằng

    1981

Thạc sĩ QLGD

Trưởng phòng

Đào tạo

0935.067.678 truongthihanggl@gmail.com

2

Tôn Nữ Thùy Trang 1984

Cử nhân Hóa học

Phó Trưởng

phòng Đào tạo

0914.730.027

3

Trịnh Văn Thành

1977

Thạc sĩ

Mạng và HTĐ

Phó Trưởng

phòng Đào tạo

01654.577.779

4

Nguyễn Thanh Minh

1974

Thạc sĩ

Mạng và HTĐ

Trưởng

 Phòng TC-HC

0914.150.723

thanhminh.tcn@gmail.com

5

Nguyễn Thi Thao

1965

Cử nhân Luật

Phó trưởng

phòng TC-HC

0986.783.365

Nguyenthithaodngl@gmail.com

6

Trần Thị Ngọc Quỳnh

1981

Cử nhân Kế toán tài chính

Phụ trách phòng

Kế toán tài chính

0169.3977.684

quynhcdngialai@gmail.com

7

Lê Văn Trung

1960

Cử nhân Luật

Phụ trách phòng

Công tác HS-SV

0905.131.312

8

Tạ Thị Điệp

1986

Thạc sĩ

Công tác xã hội

Phó Trưởng phòng Công tác HS-SV

0983.059.053

9

Dương Xuân Quảng

1981

Thạc sĩ

Chế tạo máy

Trưởng phòng

Vật tư Thiết bị-Tiếp xúc DN

0905.565.631

10

Nguyễn Đức Thắng

1981

Thạc sĩ

Mạng và HTĐ

Phó Trưởng phòng

Vật tư Thiết bị-Tiếp xúc DN

0935.253.268

11

Trần Văn Trọng

1968

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Giám đốc Trung tâm NN-TH-Lái xe

0905.023.607

tranvan_trong2009@yahoo.com.vn

12

Huỳnh Thị Minh Hiếu

1979

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Phó Giám đốc Trung tâm NN-TH-Lái xe

01684.148.522

thaotuanhieu@gmail.com

13

Huỳnh Ngọc Thuận

1977

Thạc sĩ

Tự động hóa

Trưởng Khoa

Điện-Điện tử

01669.715.724

14

Võ Thanh San

1977

Thạc sĩ

Tự động hóa

Phó Trưởng

Khoa Điện-Điện tử

0914.171.347

15

Đinh Thị Ngoan

1982

Kỹ sư

Điện khí hóa -CCĐ (đang học thạc sĩ Kỹ thuật điện)

Phó Trưởng Khoa Điện-Điện tử


01672.145.899

16

Đinh Văn So

1957

Kỹ sư

Cơ khí CTM

Trưởng Khoa

Cơ khí-Động Lực

0905.198.722

17

Võ Ngọc Hoàng

1968

Kỹ sư

Cơ khí CTM

Phó Trưởng Khoa

Cơ khí-Động Lực

0914.324.894

18

Phạm Anh Tiến

    1980

Kỹ sư

Cơ khí CTM

(đang học thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí)

Phó Trưởng Khoa

Cơ khí-Động Lực

            0914.287.889

      anhtiencdngl@gmail.com

19

Vũ Thị Hồng Mến

1984

Thạc sĩ

Ngôn ngữ học

Trưởng khoa

Khoa học cơ bản

0905.600.155

20

Doãn Thị Thanh Tú

1984

Thạc sĩ

Triết học

Phó trưởng khoa

Khoa học cơ bản

0985.827.037

21

Phạm Như Phẩm

1983

Cử nhân Vật lý (đang học thạc sĩ Vật lý kỹ thuật)

Phó trưởng khoa

Khoa học cơ bản

0985.528.489

22

Hà Xuân Thủy 1970

Kỹ sư CNTT

(đang học thạc sĩ CNTT)

Trưởng khoa CNTT-NV

0914.234.529 hxthuy70@gmail.com

23

Huỳnh Ngọc Tình

1979

Cử nhân

 Kế toán tài chính

Phó Trưởng khoa CNTT-NV

0905.264.998

tinhcdngialai@gmail.com

24

Nguyễn Kim Ngọc

1967

Kỹ sư

Cơ khí CTM

Trưởng khoa Dạy nghề phổ thông

0903.598.906 nguyenkimngoc55@gmail.com

25

Dương Hải Yến

1981

Kỹ sư

Công nghệ 27may

Phó Trưởng khoa Dạy nghề phổ thông

0168.204.607

26

Nguyễn Kia

1961

Kỹ sư

Xây dựng

Phụ trách khoa Xây dựng 0988.130.437

27

Hoàng Văn Đáp

1958

Kỹ sư

Cơ khí CTM

Trưởng khoa Nông nghiệp 0905.774.655

  • admin (Theo TQTM)